Amazing Race China Rush 3: Anhui

Provinces Visited:

Shanxi-Heilongjiang-Jilin-Zhejiang(1,2)-Anhui-JIangsu-Taiwan-Guizhou-Yunnan(1,2)-Sichuan

Teams: …Mountains!?

Continue reading